Любешівська селищна рада територіальної громади
Волинська область, Камінь-Каширський район

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради

Дата: 29.10.2021 15:24
Кількість переглядів: 2632

Фото без опису

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради. 

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до вимог статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів та підприємств охорони здоров’я Любешівської селищної ради, затвердженого рішенням Любешівської селищної ради від 09.10.2020 № 2-46/3 (далі – Порядок проведення конкурсу), Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», розпорядження селищного голови від 07.10.2021 року № 157 «Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради ,  розпорядження від 26.10.2021 року             169 «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня»  Любешівської селищної ради.

Найменування підприємства: Комунальне підприємство «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради.

Юридичне та фактичне місце знаходження: 44200, Волинська область,  Камінь-Каширський район, смт Любешів, вул. Незалежності, 3.

Основні напрями діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 86.21 Загальна медична практика;  86.22 Спеціалізована медична допомога; 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я. Інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Комунальне підприємство «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської  селищної ради є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу та медичні послуги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та  Статутом комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради.

Основною метою діяльності Підприємства є надання населенню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, паліативної  допомоги, медичної реабілітації  та інших видів медичної допомоги 

Статут Комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради затверджений рішенням Любешівської селищної ради від 23.12.2020 року № 3/5 «Про входження в засновники, перейменування та затвердження Статуту комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради у новій редакції» (додається).

Структура підприємства включає в себе:

1) адміністративно-управлінський підрозділ (директор, медичний директор, головна медична сестра).

2) відділення та підрозділи стаціонару.

3) поліклінічне відділення (реєстратура та кабінети лікарів спеціалістів).

4) лікувально-діагностичні та параклінічні підрозділи закладу (діагностичні кабінети, інформаційно-аналітичне відділення, клініко-діагностична лабораторія,)

5)  інший адміністративно-управлінський персонал (бухгалтерія, відділ кадрів, кабінет охорони праці).

6) господарські підрозділи.

Кошторисні призначення: кошторисні призначення комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради» відповідно до фінансового плану на 2021 рік складають 43398638 грн.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися з                    30 жовтня 2021 року по 26 листопада 2021 року за адресою: 44200, Волинська обл., Камінь-Каширський район, смт Любешів, вул. Незалежності, 53,            каб. № 411.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03362) 21507, e-mail: lubeshiv@ukr.net.

Для участі у Конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»);

13) документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді з написом на конверті: «Документи на конкурс».

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів та підприємств охорони здоров’я Любешівської селищної ради затверджений рішенням Любешівської селищної ради від 09.10.2020 року № 2-46/3 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів та підприємств охорони здоров’я Любешівської селищної ради».

Вимоги до претендентів:

Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Повинен знатиКонституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника:

Умови оплати праці визначаються контрактом з керівником комунального підприємства закладу охорони здоровя та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на офіційному вебсайті Любешівської селищної ради та повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою: 44200, Волинська область, Камінь-Каширський район, смт Любешів, вул. Незалежності, 53 (актова зала).

 

Протокол №1 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради від 28 жовтня 2021 року
 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь